DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.77

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНТІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Войтко, Ольга Кудіна, Тетяна Сєрікова

Анотація


Актуальність тематичної спрямованості статті зумовлюється підвищенням значущості позабюджетних вкладеннь у виробничу і соціальну сфери. Аналіз законодавчої бази показав неврегульованість обліково-аналітичного забезпечення грантів як альтернативних джерел фінансування підприємств. Відсутність науково-обґрунтованих розробок з методології бухгалтерського обліку грантів у вітчизняній науці та законодавчій базі призвело до необхідності грунтовного аналізу існуючих нормативних актів, та  визначення на їх основі сутності понятть «грант» та «цільове фінансування».

Метою статті є удосконаленняобліково-аналітичного забезпечення грантів як альтернативних джерел фінансування підприємств за рахунок розробки відповідних методичних рекомендацій. Основними методами дослідження стали аналіз, синтез, індукція, дедукція, теоретичне узагальнення.

Результати дослідження полягають у вдосконаленні регламентації обліку цільового фінансування, зокрема розробці нормативного забезпечення обліку бюджетної та недержавної підтримки в Україні, який врегулював би методичні засади обліку отримання та використання коштів цільового фінансування. Основними завданнями організації обліку і контролю цільового фінансування та цільових надходжень повинне стати: узагальнення інформації про наявність та рух коштів, які призначені для здійснення заходів цільового призначення;  контроль за використанням цільових надходжень за відповідними напрямами; своєчасне документальне оформлення операцій з цільового фінансування та цільових надходжень; узагальнення інформації про обсяги цільового фінансування та цільових надходжень.

Розглянуто порядок розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств. На підставі даних звітності формується інформація про процес державної, або недержавної підтримки підприємств та приймаються управлінські рішення. Це потрибує розкриття інформації про: облікову політику, прийняту для грантів або цільового фінансування, включаючи методи подання, прийняті для фінансових звітів;  характер та обсяг грантів, визнаних у фінансовій звітності, а також зазначення інших форм державної допомоги, від яких суб’єкт господарювання має пряму вигоду; невиконані умови та інші умовні зобов’язання, пов’язані з державною або недержавною допомогою, що була визнана.

Ключові слова


обліково-аналітичного забезпечення;грант; цільове фінансування; цільові надходження; фінансова звітність

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Вікторія Войтко, Ольга Кудіна, Тетяна Сєрікова